HC PREŠOV - MLÁDEŽ

MY SME BUDÚCNOSŤ PREŠOVSKÉHO HOKEJA

POVERENIA – K VOĽBE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY (ďalej SR) 2024

201998388_189013049893883_941808249193571544_n

Na základe ukončenia trojročného funkčného obdobia SR od 20.04.2021 do 19.04.2024, SR odsúhlasila
v súlade so Štatútom HC Prešov n.o. a jeho Dodatkami č. 1.,2.,a 3. na svojom zasadnutí dňa
06.03.2024, vydávanie Poverení členom Rady rodičov (voličom) k voľbám členov Správnej rady
hokejového klubu HC Prešov n.o. na trojročné funkčné obdobie od 20.04.2024 do 19.04.2027.

  • Poverenie k voľbe členov SR 2024 pre člena Rady rodičov (vedúceho družstva registrovaného v IS SZĽH – voliča) za kategóriu Junior, Dorast, 9.ŠHT, 8.ŠHT, 7.ŠHT, 6.ŠHT, 5.ŠHT., 4.ŠHT a 3.,2.,1.HPP budú vydávané v kancelárii klubu počas stránkových hodín od 15.03.2024.
  • Členovia Rady rodičov (voliči) sú povinní svoje poverenia (nie staršie ako jeden mesiac) odovzdať v kancelárii klubu najneskôr do 21.03.2024, podpísané nadpolovičnou väčšinou zákonných zástupcov registrovaných hráčov (pri dovŕšení 18 rokov aj hráčov) klubu,
  • V prípade, ak člen Rady rodičov (vedúci družstva – volič) neodovzdá Poverenie podpísané nadpolovičnou väčšinou zákonných zástupcov hráčov kategórie (pri dovŕšení 18 rokov aj hráčov) klubu, alebo neodovzdá Poverenie v určenom termíne, bude do kategórie vydané druhé Poverenie,
  • O vydanie druhého Poverenia do kategórie môže požiadať, ktorýkoľvek zákonný zástupca registrovaného hráča kategórie emailom na phk.presov@gmail.com , ale ako volič musí preukázať svojou bezúhonnosťou (výpisom z RT SR), druhé Poverenia sa budú vydávať pre voliča k voľbe členov SR za kategóriu od 22.03.2024 a odovzdať v kancelárii klubu najneskôr 28.03.2024.
  • V prípade, ak nebudú Poverenia za kategórie doručené v stanovených termínoch so súhlasnými podpismi nadpolovičnej väčšiny zákonných zástupcov hráčov (pri dovŕšení 18 rokov aj hráčov) kategórie, danej kategórii prepadne hlasovacie právo voliť členov SR 2024,
  • Ak nebude odovzdané ani jedno Poverenie za kategóriu s nadpolovičnou väčšinou súhlasných podpisov pre voliča prepadá kategórii možnosť hlasovania vo voľbách SR 2024,
  • Za hráča klubu, môže poverenie (voličovi) udeliť súhlasné iba jeden zo zákonných zástupcov hráča,
  • Voľby SR 2024 sa uskutočnia pri odovzdaní minimálne piatich Poverení z deviatich kategórii

Schválené na zasadnutí Správnej rady HC Prešov n.o. dňa 06.03.2024.

HC Prešov n.o.

ZDIEĽAŤ NA FACEBOOKU